Privacy Statement

Wie zijn wij?

Yinco is een serviceprovider en volmachtbedrijf. Wij zijn geen verzekeringsmaatschappij, maar de schakel tussen verzekeraars en onze assurantieadviseurs. Ons doel is om verzekeringsoplossingen te creëren voor de klanten van de met ons samenwerkende adviseurs. Onze contactgegevens zijn:

Telefoon: 085 083 10 50
E-mail: compliance@yellowhive.nl
Website: www.yinco.nl

 

Waarom deze verklaring?

Bij onze dienstverlening aan klanten verwerken wij veel persoonsgegevens. Daarbij moeten wij voldoen aan de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zo willen wij transparant zijn over de soorten gegevens die wij verwerken, de doelen van de verwerking, met wie wij gegevens delen en welke rechten je hebt ten aanzien van jouw eigen gegevens. In deze privacyverklaring informeren wij jou hierover. Heb je na het lezen van dit document nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Soorten gegevens

Wij verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens van je:

 • Contactgegevens, zoals naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres.
 • Leeftijd, geslacht, burgerlijke staat en gezinssamenstelling.
 • Gegevens met betrekking tot paspoort, rijbewijs of een ander identiteitsbewijs (soms vragen wij om een kopie van een identiteitsbewijs).
 • Gegevens over dienstverband, inkomen, beroep en werkgever.
 • Gegevens over financiële situatie, vermogen en eventuele schulden.
 • Gegevens over huidige financiële producten, zoals bankrekeningen of verzekeringen.
 • Bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over jouw gezondheid (indien noodzakelijk voor correcte uitvoering van onze dienstverlening).
 • Gegevens over eventuele strafrechtelijke feiten en fraudeaspecten (indien relevant).
 • Gegevens ingediende claims/claimhistorie.
 • Gegevens voor online profilering, zoals ip-adressen, locatiegegevens, meta data en cookies.
 • Wanneer wij gezondheidsgegevens of strafrechtelijke gegevens verwerken, doen wij dat uiterst zorgvuldig en alleen met jouw toestemming.

 

Doelen van verwerking van jouw gegevens

Wij verwerken jouw persoonsgegevens voor:

 • Het beoordelen en accepteren van potentiële klanten. 
 • Het beheren van onze relatie met klanten en bezoekers.
 • Het beheren en uitbreiden van ons klantenbestand. Het sluiten en uitvoeren van overeenkomsten.
 • Het voldoen aan wettelijke verplichtingen.
 • Het verrichten van analyses van persoonsgegevens ten behoeve van statistische doeleinden en het gebruik van een archiefbestemming.
 • Het uitvoeren van (gerichte) marketing en promotionele activiteiten om een relatie met een (potentiele) klant tot stand te brengen, in stand te houden of uit te breiden.
 • Het versturen van nieuwsbrieven of informatie van specifieke aard.
 • Het afhandelen van contactverzoeken, die via onze website worden gedaan.
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
 • Het communiceren met onze relaties.
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude).
   

Rechtsgronden voor verwerking van gegevens

Wij gebruiken tenminste een van de volgende gronden voor de verwerking van jouw persoonsgegevens:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst voor een financieel product of een financiële dienst.
 • Het kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust, bijvoorbeeld het voldoen aan onze wettelijke zorgplicht gedurende de looptijd van een financieel product dat via onze bemiddeling tot stand gekomen is of het voldoen aan wettelijke termijnen voor het bewaren van gegevens.
 • De uitdrukkelijke toestemming die je heeft gegeven om gegevens te verwerken voor specifieke doeleinden. Deze toestemming kan je altijd weer intrekken.
 • Voor de behartiging van onze gerechtvaardigde belangen in het kader van onze bedrijfsvoering of die van een derde. Wij maken hierbij steeds de afweging tussen jouw belangen en die van ons. Onze belangen betreffen onder andere de zorgvuldige uitvoering van overeenkomsten met jou, het onderhouden en eventueel uitbouwen van onze klantrelatie via online of direct marketing en/of profilering gericht op marketing.
   

Opslag en bewaartermijn van persoonsgegevens
​​​​​​​Wij bewaren jouw persoonsgegevens alleen zolang en voor zover wij deze nodig hebben. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen. Gegevens die wij noodzakelijkerwijs nodig hebben bewaren wij in ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst. Als onze relatie of overeenkomst eindigt dan bewaren wij de gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden.

 

Wat zijn jouw rechten?

Jij bent onze klant. Dus je hebt het recht om te bepalen welke gegevens wij wel of niet van jou mogen ontvangen. Maar daarnaast heb je nog andere rechten. Wij vatten deze hieronder samen.

 • Je mag ons altijd een overzicht vragen van de persoonsgegevens die wij van jou hebben. Dit overzicht verstrekken wij jou kosteloos.
 • Indien je meent, dat wij bepaalde gegevens over jou onjuist in onze administratie hebben verwerkt, dan kan je om correctie vragen. Wij stellen dit zeer op prijs, omdat wij uiteraard alleen ons werk goed kunnen doen, wanneer de gegevens waarmee wij voor jou werken correct zijn.
 • Indien je niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kan je ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan jouw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijdering van jouw gegevens verzetten.
 • Wij hebben hierboven aangegeven op welke wijze wij de van jou ontvangen gegevens gebruiken. Mocht je op enig moment dit gebruik willen beperken, bijvoorbeeld dat wij bepaalde gegevens niet aan een bepaalde organisatie mogen doorgeven, dan kan je ons dit laten weten. Ook aan dit verzoek zullen wij dan uiteraard voldoen.
 • Indien je dat wenst, kan je ons vragen jouw gegevens over te dragen aan een derde. Bijvoorbeeld jouw accountant, advocaat of bank. Na ontvangst van jouw verzoek zullen wij zo spoedig mogelijk jouw verzoek uitvoeren.
 • Indien wij van derden persoonlijke informatie van jou ontvangen, bijvoorbeeld van je verzekeraar, accountant, bank of andere financieel adviseurs dan informeren wij jou over de bron waaruit wij deze informatie hebben ontvangen.

Let op: het kan zijn dat wij niet in alle gevallen tegemoet kunnen komen aan een verzoek. Als dit het geval is, zullen wij jou dit gemotiveerd laten weten.

 

Het gebruik van de website

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Yinco van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

 

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. Wanneer je klant bij ons wordt, wordt jouw e-mailadres automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Ook kan je op onze nieuwsbrief abonneren zonder dat je klant bent bij ons bedrijf. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je kan afmelden. Als je het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zo lang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

 

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het jouw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product. Wanneer noodzakelijk, geven wij jouw persoonsgegevens door aan organisaties die relevant zijn voor de uitvoering van een financieel product. Wanneer je bijvoorbeeld een schade wilt claimen op een afgesloten verzekering, bestaat de mogelijkheid dat een schade-expert bij jou langskomt of dat wij een schadehersteller vragen om contact met je op te nemen. Op onze website zijn links naar social media opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van je persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

 

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

 

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent je van deze wijzigingen op de hoogte.

 

Klachtrecht

Ben je het niet eens met de wijze waarop wij jouw persoonsgegevens verwerken of omgaan met jouw rechten als klant? Neem dan contact met ons op via tel.: 085 083 10 50 of dien een klacht in via compliance@yellowhive.nl Je kan ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Ons Meldingsnummer is 1579989. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).