Conflicterende situaties

Yinco is onderdeel van Yellow Hive. Binnen onze groep voeren wij de functie van gevolmachtigd agent en bemiddelaar uit. Wij oefenen het volmachtbedrijf uit in een aparte onderneming. Er is sprake van een volledige scheiding van taken. Medewerkers van Yinco voeren geen werkzaamheden uit voor andere labels.

Toch kan het voorkomen dat er een conflicterende situatie ontstaat tussen Yinco en een van de andere labels of een van haar andere adviseurs. Je kan hierbij denken aan een discussie over de schuldvraag tussen twee van onze verzekerden, het afwijzen van een schade of het uitbetalen van een niet gedekte schade. Maar ook het accepteren een verzekering tegen een te lage premie of het verzekeren een veel te zwaar risico kan leiden tot conflicterende belangen.

Wij hebben hiervoor beleid geformuleerd in de procedure conflicterende situaties. Deze procedure is vastgelegd in ons kwaliteitshandboek, waarin alle voor de volmachttekening geldende procedures, werkinstructies en andere kwaliteitsdocumenten te vinden zijn.

 

Zó handelen wij bij een mogelijk conflicterende situatie

De directie van Yinco is eindverantwoordelijk voor het volmachtbeleid. Als zich in de volmachttekening bij acceptatie of schadebehandeling een mogelijk conflicterende situatie voordoet, dan worden de volgende stappen gezet:

Indien de in ons kwaliteitshandboek genoemde procedures, werkinstructies en overige documenten geen duidelijkheid geven over hoe in een bepaalde situatie (met betrekking tot de verleende volmachten) gehandeld dient te worden, beslist de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf.

Beslissingen om af te wijken van de in het elektronisch organisatiehandboek genoemde procedures, instructies en overige documenten worden genomen:

  • Binnen de bevoegdheden van de verleende volmachten na (schriftelijke) toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf.
  • In afwijking van de bevoegdheden van de verleende volmachten met (schriftelijke) toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf en van de volmachtgever. ​​​​

De beslissing c.q. toestemming van de dagelijks leidinggevende van het volmachtbedrijf en indien nodig de toestemming van de volmachtgever wordt vastgelegd en gearchiveerd.

YINCO: jouw verzekeringspartner

Yinco staat voor Your Insurance Company. Als gevolmachtigd verzekeringsbedrijf van Nederlandse en internationale verzekeraars bieden wij verzekeringsoplossingen. Wij zijn dé schakel tussen de verzekeraar en de verzekeringsadviseur.